REGLEMENTEN

CLUBREGLEMENT

Overeenkomstig het decreet van 24/7/96 over het statuut van de Niet-Professionele sportbeoefenaar volgt hier een bondige samenvatting van de reglementen aangaande de wet op de privacy, de vrijheidsregeling, de disciplinaire maatregelen (decreet niet-professionele sportbeoefenaar, de verzekeringsovereenkomsten en doping. De volledige reglementen van de VZL en de club, evenals de verzekeringspolissen, liggen ter inzage bij de clubsecretaris op bovenstaand adres.

WET OP DE PRIVACY

Via uw club wordt u bij de Vlaamse zwemliga geregistreerd, hetzij als competitievergunninghouder of als niet-vergunninghouder. De door u verstrekte persoonlijke gegevens (identiteit, adresgegevens, nationaliteit, geboorteplaats en – datum) worden dus opgenomen in een bestand en zijn enkel bestemd voor intern gebruik (ledenadministratie). 
De wet van 8/12/92 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v de gegevensverwerking, voorziet een toegangsrecht en desgevallend een correctierecht.

REGLEMENTEN

De volledige reglementen van de Vlaamse Zwemliga (VZL) en die van onze club (VZV) zijn in het bezit van de clubsecretaris en kunnen daar geraadpleegd worden. VERZEKERING 
De club doet opgave van alle leden aan de Vlaamse Zwemliga om verzekerd te worden tegen zwemsport-ongevallen. Hiervoor heeft de Vlaamse zwemliga met de verzekeringsmaatschappij NV ARENA, verzekeringspolissen afgesloten: 
Lichamelijke ongevallen (polisnummer 1.102.170)
Burgerlijke aansprakelijkheid (polisnummer 1.102.171)
Deze verzekeringspolissen voldoen aan de minimale voorwaarden overeenkomstig CC. 4/7/78, zoals bedoeld in het decreet van 2/3/77. 
Deze verzekering geldt voor alle zwemsport activiteiten van de Vlaamse Zwemliga en haar aangesloten clubs, zoals wedstrijden, trainingen en vergaderingen die door de federatie beheerd worden en met haar toestemming door de aangesloten clubs voor de leden wordt ingericht. Ze geldt tevens voor de ongevallen die zich zouden voordoen op de weg van huis naar deze activiteiten en terug, tijdens verplaatsingen te voet of met gelijk welk vervoermiddel. Ze geldt zowel voor binnen- als buitenland. 
Voor meer info en uitleg over wie, wanneer, waar en hoe men verzekerd is, kunt u terecht bij uw clubsecretariaat op bovenstaand adres, die in het bezit is van de verzekeringspolis. 
Wanneer u het slachtoffer wordt van een sportongeval, dan zal uw club helpen bij het invullen van de ongevalsaangifte en moet deze aangifte binnen de 8 dagen opgestuurd worden naar de Vlaamse Zwemliga, Meersstraat 138c3, 9000 Gent, die na controle onmiddellijk zal overmaken aan de verzekeringsmaatschappij NV ARENA.